Oikeita siirtoja asiantuntijan avulla

Olemme luotettava ja asiantunteva lakitoimisto, joka palvelee yrityksiä, yrittäjiä sekä yksityishenkilöitä elämän muuttuvissa tilanteissa. Korkealaatuisella palvelullamme ja käytännönläheisillä neuvoillamme varmistat, että asiat sujuvat suunnitelmien mukaan.

Laki
 

Yritykset

Huolehdimme kokonaisvaltaisesti yrityksen ja yrittäjän lakiasioista. Ennakoimalla ja sopimalla varmistatte yrityksellenne ja myös yrittäjänä itsellenne parhaan turvan. Erimielisyyksien syntyessä asiantuntijamme neuvovat ja edustavat teitä tarvittaessa oikeudenkäynnissä.

Yksityishenkilöt

Elämän muuttuviin tilanteisiin on hyvä varautua ennakolta. Palvelemme yksityishenkilöitä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sekä riita-asioissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Huolehdimme asioista puolestanne ammattitaidolla ja luottamuksella.

Kartoita tilanteesi

bullet

Sopimus ja vahingonkorvaus

Sopimuksia solmittaessa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Huolellisesti laadittu kirjallinen sopimus minimoi sopimuserimielisyydet osapuolten välillä ja on osa yrityksen riskienhallintaa. Asianmukaisesti ja selkeästi laaditulla sopimuksella voidaan välttyä kalliilta ja aikaa vieviltä sopimusriidoilta.

Laadimme ammattitaidolla yrityksille ja yrittäjille selkeät ja laadukkaat vakiosopimus- ja toimitusehdot sekä tarkistamme ja päivitämme jo olemassa olevat ehdot. Laadimme myös muut yritysten ja yrittäjien sopimukset asiakkaan tarpeiden mukaan sekä tarjoamme oikeudellista neuvontaa sopimuserimielisyyksissä ja muissa sopimusoikeudellisissa asioissa. Laadimme yksityishenkilöille vuokra- ja kauppasopimukset sekä muut sopimukset ja annamme oikeudellista neuvontaa muun muassa kuluttajakauppaan ja kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme asiakkaitamme myös vahingonkorvausasioissa.

bullet

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Riita-asioissa pyrimme ensisijaisesti aina neuvottelemaan sovinnosta, sillä se on useimmiten asiakkaan kannalta järkevin ratkaisu. Sovintoratkaisulla päästään usein molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ja vältytään kalliilta ja aikaa vievältä oikeudenkäynniltä. Kun riita-asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, asia siirtyy tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeudenkäynnissä asiamies on lähes välttämätön, sillä hän osaa asiantuntijana huomioida asian ratkaisemisen kannalta olennaiset seikat ja todisteet sekä varmistaa, että oikeudenkäynti sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

Neuvomme ja edustamme yritys- ja yksityisasiakkaitamme riita-asioihin liittyvissä sopimusneuvotteluissa ja laadimme sovintoehdotuksia sekä sovintosopimuksia muun muassa sopimuksiin, rakentamiseen sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riidoissa sekä vahingonkorvausasioissa. Sovinnon jäädessä syntymättä edustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä huolellisesti, luotettavasti ja ammattitaitoisesti.

 

Hoidamme myös testamentteja sekä lasten huoltajuutta ja elatusta koskevat hakemus- ja riita-asiat niiden vaatimalla hienovaraisuudella ja luottamuksella.

 

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Jos teillä tai yrityksellänne on oikeusturvavakuutus, oikeudenkäyntikulut on mahdollista saada katetuksi vakuutuksesta, jolloin maksettavaksenne jää pääsääntöisesti vakuutusehtojen määrittelemä omavastuuosa. Selvitämme aina, kattaako vakuutuksenne oikeudenkäyntikulunne ja haemme teidän tai yrityksenne puolesta oikeusturvapäätöksen.

Pieni- ja keskituloisilla yksityishenkilöillä on lisäksi mahdollisuus saada oikeudellisen asiansa hoitamiseen lakimiehen apua, joka maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella. Selvitämme aina mahdollisuutenne saada oikeusapua ja haemme oikeusapupäätöksen puolestanne.

bullet

Asunto- ja kiinteistökauppa

Asuntokauppariidat ovat yhä yleisempiä ja niihin liittyvien rakennusteknisten ja oikeudellisten seikkojen selvittäminen ilman asiantuntijaa on usein hankalaa. Asunnon tai kiinteistön virheen ilmetessä on tärkeää, että ostaja reklamoi virheestä myyjälle kirjallisesti välittömästi virheen havaittuaan ja pyytää tavarantarkastajaa tai muuta puolueetonta asiantuntijaa arvioimaan virheen laadun ja laajuuden sekä korjauskustannukset. Lisäksi kannattaa ottaa heti yhteyttä lakimieheen, joka selvittää millaisesta virheestä on oikeudellisesti kysymys ja neuvoo, miten tilanteessa on toimittava, jotta ostajalla on mahdollisuus vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta.

 

 

Neuvomme ja avustamme asiakkaitamme kaikissa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä virhe- ja riitatilanteissa. Pyrimme aina ensisijaisesti neuvottelemaan molempia osapuolia tyydyttävästä sovinnosta. Mikäli sovintoa ei saavuteta, edustamme asiakastamme tuomioistuimessa ja autamme saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Autamme tarvittaessa hankkimaan asiassa tarvittavat rakennustekniset ja muut selvitykset. Ota meihin yhteyttä jo heti virheen ilmaannuttua, niin neuvomme, miten toimia!

bullet

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat koskettavat jokaista meistä jossakin elämän vaiheessa. Avioliittoon, lasten huoltoon ja elatukseen, edunvalvontaan sekä perintöön liittyvissä asioissa on tärkeää löytää tuekseen luotettava asiantuntija, joka ottaa asiakkaan perhesuhteet huomioon.


Miksi kannattaa tehdä avioehto?

Avioehdolla puolisot voivat sopia etukäteisesti omaisuuden jaosta avioliiton päättymisen varalta. Avioliitto voi päättyä joko avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena, mistä johtuen avioehdossa on tärkeää määritellä, missä tilanteessa avioehto astuu voimaan. Avioehtosopimuksen solmiminen ei merkitse avioeroon valmistautumista. Se kuitenkin selkeyttää omaisuuden jakoa erotilanteessa, jolloin puolisoiden välit voivat olla riitaisat eikä sopuun omaisuutta koskevista asioista päästä. Avioehdon sisältö on puolisoiden itse määriteltävissä ja onkin myös yksi merkittävä perintö- ja verosuunnittelun keino.

LUE LISÄÄ

Miten hakea avioeroa ja jakaa omaisuus erotilanteessa?

Puolisot voivat hakea avioeroa joko avioparin yhteisellä tai toisen puolison yksipuolisella päätöksellä. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelle toimitettavalla hakemuksella. Vaikka avioerohakemuksen tekeminen on sinällään yksinkertaista, aiheuttaa omaisuuden jakaminen eli ositus usein riitaa. Omaisuuden jakaminen on kuitenkin kannattavinta tehdä sovinnollisesti, jolloin asiantuntevan ja perhesuhteet huomioivan asiamiehen merkitys korostuu.

LUE LISÄÄ

 

 

Miten lasten huolto ja elatus järjestyy eron sattuessa?

On sekä lapsen että vanhempien edun mukaista sopia lapsen asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisista ja elatuksesta sopuisasti ja laatia sopimukset kirjallisesti, jolloin turhilta epäselvyyksiltä vältytään. Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat sopia vapaasti lapseen liittyvistä asioista lapselle parhaaksi katsomallaan tavalla. Erotilanteessa asiat valitettavasti usein kärjistyvät, jolloin lapsen huoltoa ja elatusta koskevista asioista ei päästäkään sopuun ilman riitaa. Viime kädessä lasten elatusta ja huoltoa koskeva asia on jommankumman vanhemman toimesta vietävä tuomioistuimen päätettäväksi. Tällöin lähivanhemmaksi määrätään vanhempi, jolla on paremmat edellytykset huolehtia lapsesta.

LUE LISÄÄ

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on eräänlainen valtakirja, jolla voit etukäteen varmistaa, että itse valitsemasi henkilö tai henkilöt hoitavat omaisuuttasi, taloudellisia asioitasi sekä yritystäsi koskevia että henkilökohtaisia asioitasi silloin, kun oma toimintakykysi on heikentynyt yllättäen esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Edunvalvontavaltuutus on varautumista tulevaan: miten haluaisin asioitani hoidettavan ja kenen toimesta, jos myöhemmin en niitä itse kykene hoitamaan?

LUE LISÄÄ

 

 

 

Miksi kannattaa tehdä testamentti?

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Perimysjärjestystä voi halutessaan muuttaa tekemällä elinaikanaan testamentin. Ainoastaan testamentilla voi määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä sen jälkeen, kun itse ei ole enää käyttämässä tätä valtaa. Testamentin laatimisessa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta testamentti tulee oikein tehdyksi. Näin voit varmistaa, että testamentin tulkinta on yksiselitteinen eikä sitä voida mitätöidä muotovirheiden perusteella. Testamentin laadinnassa on lisäksi tärkeää huomioida verotuksellisia näkökohtia, sillä järkevästi tehdyllä testamentilla voidaan säästää huomattavia summia perintöverotuksessa.

LUE LISÄÄ

Lahja

Lahja on yksi käytetyimmistä jäämistösuunnittelun keinoista. Lahjansaajan tulee maksaa lahjaveroa, mikäli lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Ennakkoperintökin on lahja, josta maksetaan lahjaveroa. Verovapaasti voi lahjoittaa yhteensä alle 5 000 euron lahjoja kerran kolmessa vuodessa.

Lahjana voidaan lahjoittaa paitsi rahaa, myös esimerkiksi asunto-osakkeita ja kiinteistöjä. Kiinteistön lahjoituksesta on aina tehtävä lahjakirja. Lahjakirjan kannattaa tehdä myös muista lahjoista, joista tulee maksettavaksi lahjavero. Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan lahjoituksesi järkevästi niin, että voit hyödyntää veroedut mahdollisimman tehokkaasti ja laativat tarvitsemasi lahjakirjat ammattitaidolla.Miten ja milloin perukirja tehdään?

Läheisen poismeno on aina järkytys ja aiheuttaa suurta surua. Surutyön lisäksi hoidettavaksi tulee monenlaisia käytännön asioita, kuten perunkirjoitus. Perunkirjoitusta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen, joka varmistaa, että perunkirjoitus toimitetaan lain edellyttämällä tavalla. Näin vältytään kalliilta ja hankalilta virheiltä. Hoidamme perunkirjoituksen puolestanne ja neuvomme kaikissa siihen liittyvissä kysymyksissä.

LUE LISÄÄ

Miten perintö jaetaan?

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tiettyyn vainajan omaisuuteen. Vasta perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken ja omistusoikeus siirtyy kuolinpesältä perillisille. Lähtökohtaisesti kuolinpesä voidaan jakaa perillisten sopimalla tavalla joko kokonaan tai osittain. Perinnönjaossa tulee huomioida mahdolliset rintaperillisten lakiosavaatimukset sekä vainajan testamenttimääräykset. Lisäksi laki edellyttää, että perinnönjakokirja on tehtävä kirjallisesti. Usein perinnönjako onkin järkevintä jättää asiantuntevan lakimiehen hoidettavaksi, millä perilliset voivat varmistua siitä, että perinnönjakokirja on laadittu lain edellyttämällä tavalla.

LUE LISÄÄ


Sivulla olevat tiedot ja ohjeet ovat yleisluontoisia, eikä B.plan Laki Oy takaa tai vastaa niiden soveltuvuudesta yksittäistapauksiin.